Przedszkole równych szans

Jun 30, 2011   //   by mariasz   //   Adrianna Abramczuk, Blog  //  No Comments

SPGT Mariasz i Urząd Dzielnicy Warszawa Ursynów partnerami w Unijnym projekcie dla przedszkolaków „Przedszkole Równych Szans”

Od września 2010 r. Przedszkole Nr 50 będzie realizowało dwuletni projekt „Przedszkole Równych Szans” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt umożliwi dzieciom udział w dodatkowych (bezpłatnych) zajęciach logopedycznych, zajęciach z psychologiem, muzykoterapii, uczestnictwo w zajęciach kółka orgiami oraz z grami edukacyjnymi. Dla rodziców proponujemy w ramach projektu bezpłatną pomoc psychologa (terapie rodzinne, warsztaty umiejętności wychowawczych, Klub Troskliwego Rodzica). W ramach projektu dzieci będą mogły przebywać w przedszkolu do godziny 19:00 – w godzinach tych realizowane będą zajęcia z nauczycielkami (dzieci będą pod opieką dwóch nauczycielek i pomocy nauczyciela)

DAJMY DZIECIOM SZANSĘ NA SUKCES

Twoje dziecko biorąc udział w projekcie ma szansę na wszechstronny rozwój w grupie przedszkolnej poprzez: udział w codziennych nieodpłatnych zajęciach podstawy programowej, realizowanych z wykorzystaniem nowoczesnej metodyki wychowania przedszkolnego udział w nieodpłatnych zajęciach realizowanych poza podstawą programową w ramach wydłużonego czasu pracy przedszkola (kółko orgiami, muzykoterapia, zajęcia z grami edukacyjnymi – partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Popularnych Gier Towarzyskich „Mariasz”) uczestnictwo w dodatkowych nieodpłatnych zajęciach logopedii, opiekę psychologiczną

UDZIAŁ DZIECKA W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W LATACH 2010 – 2012

CELE PROJEKTU ” PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS”:

tworzenie równych szans dostępu do specjalistycznej opieki psychologicznej i logopedycznej wyrównywanie szans rozwojowych dzieci uczęszczających do naszego przedszkola wyposażenie rodziców w nowoczesne narzędzia ułatwiające stymulowanie rozwoju własnych dzieci, edukacja wychowawcza rodziców, wsparcie wychowawcze dziecka i rodziny, umożliwienie rodzicom zorganizowania właściwej opieki nad dziećmi – wydłużone godziny pracy przedszkola

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W PROJEKCIE:

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone: zajęcia z psychologiem – dostosowane do możliwości wiekowych, mające na celu działania profilaktyczne lub niwelowanie dysfunkcji emocjonalnych lub społecznych u dzieci. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, pewności, ze żadne wyzwanie nie jest zbyt trudne dla dziecka. Wiara we własne siły i możliwości, to klucz do sukcesu naszych przedszkolaków na wszystkich kolejnych etapach edukacyjnych.

Zakres prac z psychologiem – zajęcia z zakresu stymulowania rozwoju, zajęcia wspomagająco – kompensacyjne, terapia dla dzieci nieśmiałych, nadpobudliwych, agresywnych, pedagogiczno – psychologiczna pomoc rodzinie, Klub Troskliwego Rodzica (spotkania dla rodziców)

Wyeliminowanie dysfunkcji rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym ułatwi im dalszą edukację oraz pozwoli uwierzyć we własne możliwości. Realizacja projektu przyczyni się również do nawiązania wzajemnej współpracy w środowiskach najbliższych dziecku, tj. środowisku rodzinnym i przedszkolnym. Przyczyni się także do postrzegania przedszkola jako miejsca bliskiego dziecku i otwartego na jego potrzeby. Jednocześnie przedszkole wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

zajęcia logopedyczne – prowadzone przez logopedów w zależności od potrzeb indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo.

Zakres udzielanej pomocy to: diagnoza logopedyczna oraz praca nad korygowaniem wad wymowy. Wspomaganie rozwoju mowy, praca nad bogaceniem słownictwa, stymulacja świadomości językowej, profilaktyka wad wymowy.

muzykoterapia – zajęcia sprzyjające poprawie samopoczucia, zaspokojeniu potrzeb emocjonalnych, poprawie wydolności krążeniowo – ruchowej, wzrostowi siły mięśniowej i redukcji zmęczenia. Zajęcia wspierają i stymulują rozwój dzieci, pełnią funkcję terapeutyczną i profilaktyczną.

zajęcia orgiami – zajęcia mają na celu ułatwienie dzieciom opanowanie sztuki skupienia, równowagi; są aktywną zabawą prowadzącą w progi własnego poznania. Naczelną ideą organizacji zajęć jest wiara, iż: „Gdy skutecznie używamy własnych rąk nasze serca najbardziej przepełnione są pokojem”.

zajęcia z grami edukacyjnymi – celem zajęć jest popularyzacja gier planszowych i innych gier towarzyskich traktowanych jako rozrywka, która jednocześnie pozwala rozwijać osobowość gracza w zakresie rozwoju zdolności podejmowania decyzji strategicznych, współdziałania w grupie, asertywności, ćwiczenia pamięci. Zajęcia prowadzone będą przez członków Stowarzyszenia Popularnych Gier Towarzyskich „Mariasz”

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Adrianna Aramczuk