Statut

 

 STOWARZYSZENIE POPULARNYCH GIER TOWARZYSKICH „MARIASZ”

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawa Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z pózn. zm.)

ROZDZIAŁ I

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTER PRAWNY

§1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Popularnych Gier Towarzyskich „Mariasz”, zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem.

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

   §3 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ale dla realizacji celów może podejmować działania poza obszarem Polski.

§4 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną, oraz może prowadzić działalność gospodarczą.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci odznak i znaków zgodnie z obowiązującymi przepisami, opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  

§6 

Celem Stowarzyszenia jest popularyzacja gier planszowych, karcianych i innych gier oraz zabaw towarzyskich traktowanych jako rozrywka, wypoczynek i oświata w środowiskach lokalnych, która jednocześnie pozwala rozwijać osobowość gracza w zakresie rozwoju zdolności podejmowania decyzji strategicznych, współdziałania w grupie, asertywności, ćwiczenia pamięci oraz propaguje akcje społeczne i idee wolontariatu. Formy prowadzenia Stowarzyszenia polegać będą na inicjowaniu, koordynowaniu, organizowaniu i prowadzeniu spotkań towarzyskich i masowych o podłożu rywalizacji sportowej i turniejowej. Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego prowadzi nieodpłatnie.

§7 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań związanych z grami planszowymi i stolikowymi.
 2. Promocja rekreacji, sportu i turystyki,
 3. Prowadzenie i stałe wzbogacanie centrum informacyjnego i archiwum po turniejowego.
 4. Opracowywanie i realizację własnych programów autorskich, oraz wspomaganie innych programów autorskich.
 5. Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i firmami zajmującymi się podobną działalnością i samorządami lokalnymi oraz, organizacjami pozarządowymi.
 6. Organizowanie imprez turniejowych, towarzyskich i sportowo-rekreacyjnych oraz interaktywnych.
 7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla młodzieży przejawiającej trudności w nauce, domów kultury oraz świetlic dla dzieci wymagającej szczególnej troski, jak i dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 8. Współdziałanie z państwem polskim dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
 9. Zachęcanie do spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych.
 10. Edukację Europejską i współpracę międzynarodową.
 11. Podnoszenie kwalifikacji członków, podopiecznych i wolontariuszy Stowarzyszenia.
 12. Współpracę ze środkami masowego przekazu środowiskiem biznesu.
 13. Organizację wystaw, odczytów, konsultacji i innych.

Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub   pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§9 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§10

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna. Jest ona reprezentowana wobec Stowarzyszenia przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.

§11 

Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla celów statutowych Stowarzyszenia. Członek honorowy może być zwolniony z płacenia składek rocznych. Decyzję o zwolnieniu członka honorowego z opłacania składek rocznych podejmuje Zarząd Stowarzyszenia podczas Zebrania Walnego większością 2/3 głosów.

§12

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

 1. Czynnego uczestniczenia w głosowaniu.
 2. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 3. Korzystania ze wszystkich urządzeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Biura i innych dokumentach wewnętrznych.
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§13

Członkowie wspierający mają prawa określone w §12, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia (§12, pkt.1)

§14

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek ścisłego przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. Czynnego popierania działalności Stowarzyszenia.
 2. Uczestnictwa w zebraniach, zjazdach oraz w razie potrzeby pomocy w organizacji turniejów i spotkań mających na celu propagowanie celów Statutowych.
 3. Opłacania w określonym terminie składek członkowskich.

§15

Utrata praw członkowskich następuje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków na wniosek Zarządu za nie wypełnianie zadań należących do członka Stowarzyszenia, lub działanie na jego szkodę.
 3. Zaleganie z opłacaniem składek członkowskich przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
 4. Śmierć w przypadku członka zwyczajnego lub honorowego.
 5. Utratę osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego.
 6. Rozwiązania się Stowarzyszenia,

Od uchwały dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie w formie pisemnej złożone w terminie 14 dni od Walnego Zebrania, którego uchwała jest wiążąca.

§16 

Wysokość wpisowego, składek członkowskich oraz termin ich płatności ustala Zarząd Stowarzyszenia. Decyzja o ustaleniu wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz o terminie ich płatności ustalane są podczas Zebrania i zostaje przyjęta większością 2/3 głosów ogółu biorących udział w głosowaniu.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

§19 

W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§20

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21 

Zebranie Walne Zwyczajne Stowarzyszenia zwołuje się raz na rok.

§22 

Do kompetencji Zebrania Walnego należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
 6. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§23 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Zwołuje Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.

§24

 

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych.

§25

Zarząd jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Zebraniami Walnymi. Kieruje on działalnością Stowarzyszenia.

§26

Zarząd składa się, z 3 osób. Zebranie Walne wybiera prezesa oraz wiceprezesa, i sekretarza, na pierwszym zebraniu Zarządu.

§27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu za zgodą prezesa Zarządu.
 2. Powoływanie Rady Programowej jako ciała doradczego do współpracy w działalności merytorycznej.
 3. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania oraz regulaminu i porządku obrad.
 4. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia za zgodą prezesa i pozostałych członków Zarządu.
 5. Realizowanie uchwał Zebrania Walnego.
 6. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 7. Uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
 8. Rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał Władz Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności w Stowarzyszeniu.
 9. Powoływanie przedstawicielstw zadaniowych jako pełnomocników zarządu.

§28

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w Warszawie, w terminach ustalonych przez prezesa, nie rzadziej niż raz na rok.

§29

Zarząd podejmuje decyzje większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, prezesa lub wiceprezesa.

§30

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu wybierając spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. Być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Swoje obowiązki w stosunku do Stowarzyszenia wykonują społecznie.

§31

Decyzje Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola (co najmniej raz do roku) całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie sprawozdań na Zebraniu Walnym wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami dotyczącymi Zarządu oraz zgłaszanie wniosku o absolutorium dla Zarządu.
 3. Wnioskowanie zwołania Zebrania Walnego Nadzwyczajnego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do brania udziału w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA

§33

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.

§34

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. Składki członkowskie.
 2. Wpływy z działalności własnej.
 3. Dotacje.
 4. Darowizny i spadki.
 5. Zapisy.
 6. Ze zbiórek i imprez publicznych.
 7. Wpływy z działalności gospodarczej i umów sponsorskich.
 8. Odsetek bankowych.

Fundusze uzyskane przeznacza się na realizację celów statutowych.

§35

Rok obrachunkowy stowarzyszenia jest zgodny z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok działania stowarzyszenia kończy się 31.12.2006

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§36

 

 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Zebrania Walnego, Stowarzyszenia podjętej większością 3 / 4 głosów, przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie przy obecności, co najmniej 15 członków.
 2. Zebranie Walne decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§37

Wszystkie nieporuszone w Statucie, a wymagające rozpatrzenia sprawy, reguluje Zebranie Walne oraz Zarząd Stowarzyszenia swoimi uchwałami, regulacjami wewnętrznymi i ustaleniami dotyczącymi spraw niecierpiących zwłoki,

Załącznik numer: 1

Zmiany wprowadzone do statutu Stowarzyszenia Popularnych Gier Towarzyskich „Mariasz”

Podczas zebrania walnego Członków w dniu 10 listopada 2006 roku.

“ROZDZIAŁ I”
Paragraf 3: dodaje się zapis o brzmieniu: “, ale dla realizacji celów może podejmować działania poza obszarem Polski.”
Paragraf 4 : dodaje się zapis o brzmieniu: “, oraz może prowadzić działalność gospodarczą.”
Paragraf 5: dodaje się zapis o brzmieniu: ” i znaków”
“ROZDZIAŁ II”
Paragraf 6: istniejący tekst zostaje rozszerzony o sformułowania “oraz zabaw,” “wypoczynek i oświata w środowiskach lokalnych”, “oraz propaguje akcje społeczne i idee wolontariatu”, “Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego prowadzi nieodpłatnie”.
Paragraf 7, pkt 5: dodaje się zapis o brzmieniu:” i samorządami lokalnymi oraz, organizacjami pozarządowymi.”
Paragraf 7, dodaje się zapis o brzmieniu: “Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Paragraf 7 dodaje się pkt 10 i o brzmieniu:” Edukację europejską i współpracę międzynarodową.”
Paragraf 7 dodaje się pkt 11 i o brzmieniu:” Podnoszenie kwalifikacji członków, podopiecznych i wolontariuszy Stowarzyszenia.”
Paragraf 7 dodaje się pkt 12 i o brzmieniu:” Współpracę ze środkami masowego przekazu i środowiskiem biznesu.”
Paragraf 7 dodaje się pkt 13 i o brzmieniu:” Organizacje wystaw, odczytów, konsultacji i innych.”
“ROZDZIAŁ IV”
Paragraf 30: dodaje się zapis o brzmieniu: “Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1. Być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Swoje obowiązki w stosunku do Stowarzyszenia wykonują społecznie.
Paragraf 32: dodaje się zapis o brzmieniu: ” ze swoich działań i zarządu.”
“ROZDZIAŁ V”
Paragraf 34 pkt 4: dodaje się zapis o brzmieniu: “i spadki.”
Paragraf 34 dodaje się pkt 6 i o brzmieniu: “Ze zbiórek i imprez publicznych.”
Paragraf 34 dodaje się pkt 7 i o brzmieniu: “Wpływy z działalności gospodarczej i umów sponsorskich.”
Paragraf 34 dodaje się pkt 8 i o brzmieniu: “Odsetek bankowych”